Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op leveringen en diensten
van 4MySmartHome.

Artikel 1: 4MySmartHome
4MySmartHome
Sint Walburg 28
6671AS Zetten
[email protected]
0488 429054

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op
alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door 4MySmarthome
specialist, hierna te noemen “de gebruiker”.
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
2.2 Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
2.3 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.
2.4 De gebruiker behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van
deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3: Elektronische communicatie
3.1 Gebruiker erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische
communicatie als bewijs kan dienen.
3.2 Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan gebruiker dat elektronische
communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij, komt tot stand wanneer de gebruiker
(na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn
voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij.
Dit gebeurt via elektronische communicatie of te wel, e-mail.
4.2 De wederpartij kan de bestelde producten uiterlijk binnen 7 dagen, zonder opgaaf van
redenen retourneren.
4.3 Gebruiker garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen
met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van de gebruiker.
4.4 Indien producten en diensten niet volstaan aan hetgeen dat gebruiker aanbiedt en
omschrijft op de site van de gebruiker, is de wederpartij gemachtigd om de artikelen retour te
zenden naar het adres van de gebruiker. De wederpartij heeft dan recht op terugbetaling van
het aankoop bedrag (minus de in art.6 vermelde kosten) dan wel herstel, vervanging of
levering van het ontbrekende.
4.5 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de
kredietwaardigheid van de wederpartij, de gebruiker kan zonder opgaaf van redenen de
overeenkomst ontbinden.
4.6 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leveringstermijn van 30
dagen door de gebruiker wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door
middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Artikel 5: Retourzendingen en retourbetalingen
5.1 Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden.
5.2 Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door gebruiker binnen 24
uur geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen.
5.3 De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de wederpartij.
5.4 De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor
rekening van de wederpartij.
5.5 Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van
de wederpartij. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met gebruiker. Indien een
artikel beschadigd is afgeleverd bij de wederpartij, dient de wederpartij de gebruiker hiervan
eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren.
5.6 Indien de wederpartij aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of
beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst
niet mogelijk.

Artikel 6: Terugstorten van aankoop bedrag
Indien beide partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de
wederpartij verzoekt tot terug storting van het aankoop bedrag, zal gebruiker dit binnen een
redelijk aanvaardbare termijn doen op de rekening van de wederpartij. Minus de kosten welke
zijn vernoemd in punt 5.3 t/m 5.6 van deze voorwaarden, alsmede de kosten van transport of
verzendkosten
Artikel 7: Herstel / reparatie en/of levering van het ontbrekende
Indien producten niet geheel of niet volgens omschrijving worden afgeleverd kan de
wederpartij verzoeken tot herstel, reparatie of nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd
welke staat omschreven bij artikel 8.1 t/m 8.5 komen de kosten hiervan voor rekening van de
gebruiker.

Artikel 8: Leveringen en klachten omtrent leveringen
8.1 De gebruiker streeft naar een leveringstermijn van 3 weken binnen Nederland, na
ontvangst van de betaling en/of accordering van de betaling door incasso- en/ of creditcard
maatschappij (wadden eilanden uitgesloten)
8.2 Alle artikelen welke direct vanaf het magazijn worden verzonden naar wederpartij,
worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d.
is tijdens het transport voor rekening van de transporteur.
8.3 De wederpartij garandeert aan gebruiker dat de geleverde producten binnen een termijn
van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit.
8.4 Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch of via mail
gemeld te worden aan de gebruiker. Wederpartij zal na deze telefonische melding de
gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst
van de producten.
8.5 Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk (of mail), zal wederpartij
ten aller tijden de instructies opvolgen van de gebruiker.

Artikel 9: Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur
9.1 Het is de gebruiker die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt
voor (retour-) leveringen.
9.2 Het is de gebruiker die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert.

Artikel 10: Garanties
10.1 Op alle producten en diensten die worden aangeboden op de website/shop van de
gebruiker zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de
artikelen.
10.2 Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is de gebruiker niet aansprakelijk
voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes
en/of plagen of artikelen met gebreken.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de site tijdelijk niet
bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.
10.4 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het
bestelde.

Artikel 11: Prijzen en afbeeldingen
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, incl. BTW en eventuele verwijderingsbijdrage.
Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overeen met het originele en te leveren artikel.
Doch zijn (kleur-) verschillen nimmer geheel uit te sluiten.

Artikel 12: Eigendom voorbehoud
12.1 Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover gebruiker, is
wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte.
12.2 Indien wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover gebruiker, is het
bestelde direct opeisbaar door gebruiker.
12.3 De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of
vervreemden voordat aan de verplichtingen tegenover gebruikers zijn voldaan.

Artikel 13: Betalingen
13.1 Indien gebruiker het toelaat om de wederpartij “op rekening” of onder rembours te laten
kopen, geldt hiervoor een andere betalingstermijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden,
overige voorwaarden blijven altijd van kracht.
13.2 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan gebruiker, zal vanaf
het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van
2 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.
13.3 Indien gebruiker het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmannen van de
wederpartij incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij. De
wederpartij zal te zake buitengerechtelijk kosten, een bedrag van 10% van de hoofdsom en
vertragingsrente verschuldigd zijn met een absoluut minimum van ad € 75,-.
Noot: Middels automatische incasso en creditcard betalingen wordt het volledige factuur
bedrag, d.w.z. 100% van de aankoopsom, in rekening gebracht – cq afgeschreven. Bij
betalingen middels acceptgiro e.d. kan gebruiker een (volledige-) betaling verlangen van
wederpartij.

Artikel 14: Overige bepalingen
Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Voor meer informatie betreffende deze voorwaarden kunt u zich wenden tot het team van 4MySmartHome